Verdibasert ledelse – et verktøy for ledere

Kirkhaug, Rudi. (2013). Verdibasert ledelse. Universitetsforlaget.

Boken drøfter verdibasert ledelse som et alternativ til regelstyring og målstyring, men mest som en måte å utfylle disse to. Verdibasert ledelse hører til den mer uformelle delen av en organisasjon. Verdier er overalt og påvirker atferd, prioriteringer og mål, sier forfatteren (s. 11). Verdiene gjennomsyrer hele organisasjonen og ivaretar både styring og kontroll, men også organisasjonens kapasitet til endring og utvikling, og spiller en viktig rolle for ansattes motivasjon og effektivitet. Boken støtter seg til situasjonsbetinget teori og tar opp spørsmål knyttet til bruk av verdier som lederverktøy. Boken tar opp problemstillinger som

* Hva er verdier?

* Hva er verdibasert ledelse?

* Kan verdibasert ledelse erstatte målstyring og regelstyring?

* Kan verdier gi ledere autoritet og makt?

* Kan verdier bidra når det gjelder intern og ekstern tilpasning, endring, utvikling, motivasjon, identitet og omdømme?

* Hvilke betingelser må være til stede for at verdier skal kunne brukes som lederverktøy?

Boken gir et teoretisk bidrag til hva verdier er, og hvordan ledere kan benytte dette som et lederverktøy. Samtidig er verdibasert ledelse del av organisasjonens uformelle struktur, og er ikke så håndgripelig som målstyring og regelstyring.

Boken er interessant for kunnskapsorganisasjoner som forsøker å styre og utvikle organisasjonene med mindre hierarkier, og da også for profesjonsorganisasjoner. Verdier er også et viktig element i organisasjonskultur. I denne boken belyses temaer som tillit, verdikonflikter, endring av verdier og den belyser de seks lederskapssyndene (uærlighet, manipulering, illojalitet, hevn, inkonsistens og forskjellsbehandling) og karismatisk ledelse. Der forholdene ligger til rette for det, vil verdibasert ledelse kunne være et verktøy som kan favne om flere dimensjoner og gi større mening og mer innhold i arbeidet enn det regler og mål er i stand til, «management of meaning» (s. 231). Forfatteren viser til at verdibasert ledelse også kalles for paradoksledelse og henviser til Selznick som omtaler det å ha evne til å ivareta både helhet og detaljer og se sammenhengen mellom dem, som statsmannskunst på organisasjonsnivå (s.231-232).

Omfattende litteraturliste som omfatter både filosofi, idehistorie og ledelse- og organisasjonsteori.

 

Del:
Facebooklinkedinmail

Leave a comment